Spółka prawa handlowego

Gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie spółki osobowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej lub kapitałowej: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej – wpisuje się ją do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawy związane z wpisem przedsiębiorca załatwia w sądzie rejonowym (sądzie gospodarczym) właściwym dla siedziby podmiotu, którego wpis dotyczy.

Wniosek o wpis przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) składa się na urzędowym formularzu. Należy go bez wezwania sądu opłacić. Gdy podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to bez wezwania sądu trzeba wpłacić opłatę za ogłoszenie.

REJESTRACJA SPÓŁKI HANDLOWEJ

– wpis przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

– wniosek na urzędowym formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

– wniosek w formie papierowej lub elektronicznej uwierzytelnionej podpisem elektronicznym

– na odrębnych formularzach zgłoszenie płatnika składek do ZUS, zgłoszenie indentyfikacyjne w związku z numerem NIP oraz zgłoszenie po REGON

– wpis w formie postanowienia

– wpis do KRS podlega obowiązkowemu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)

– konieczność opłacenia:

* spółki osobowe 1250 zł ( w tym 500 zł MSiG)

* spółki kapitałowe 1500 zł ( w tym 500 zł MSiG)

Dokumenty niezbędne do wpisu spółki do KRS:

– umowa spółki lub statut

– wzory podpisów poświadczone notarialnie

– wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON

– zgłoszenie płatnika składek do ZUS

– zgłoszenie identyfikacyjne w związku z numerem NIP

– dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z lokalu lub z nieruchomości, w której znajduje się siedziba

Nazwy formularzy składaych w KRS:

– KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (dotyczy spółki z o.o.),

– KRS-W1 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (dotyczy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej),

– KRS-WM – przedmiot działalności załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

– KRS-WK – organy podmiotu, wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu),

– KRS-WE – wspólnicy spółki z o.o. podlegający wpisowi do rejestru,