Jednoosobowa działalność gospodarcza

Każdą firmę można prowadzić jednoosobowo, po wpisaniu przedsiębiorcy do gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Działalność jednoosobowa jest najłatwiejsza do zaewidencjonowania i rozpoczęcia prowadzenia firmy. Wydaje się także najprostsza przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych. Za zobowiązania zaciągnięte w takim przedsiębiorstwie, zarówno cywilno-, jak i publicznoprawne (np. podatki), odpowiada przedsiębiorca i ewentualnie jego małżonek (w wypadku wspólności majątkowej małżeńskiej).

Prowadząc firmę, jednoosobowy przedsiębiorca działa sam lub przez pełnomocnika, względnie przez osoby przez siebie zatrudnione, a jego majątek osobisty zlewa się niejako z firmowym. Skutkiem tego za wszystkie zobowiązania firmy jednoosobowy przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem osobistym, a więc nie tylko tym, którego zamierza użyć w przedsiębiorstwie.

W sytuacjach jednak, w których działalność nie ma mieć ani wielkiej skali, ani nie musi być prowadzona w ten sam sposób bardzo długo, jednoosobowa mała firma (zawsze jest to osoba fizyczna wpisana do gminnej ewidencji działalności gospodarczej) wydaje się najrozsądniejsza. Nie ma przy tym przeszkód, by tego rodzaju przedsiębiorca w dowolnej chwili wszedł w spółkę z innym (może to być zarówno spółka cywilna, jak i handlowa) lub zmienił formę prawną (np. przez zawiązanie jednoosobowej spółki z o.o.).

Jak zarejestrować jednoosobowego przedsiębiorcę?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
◦Istotne zmiany od 1 lipca 2011 – jawny rejestr przedsiębiorców
◦Bezpłatna rejestracja
◦Zintegrowany wniosek o wpis (CEIDG-1)
◦Formularz papierowy albo elektroniczny
◦Wniosek o wpis CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie:
–do ZUS (albo KRUS)
–do urzędu statystycznego
–do naczelnika urzędu skarbowego
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
◦w gminie, która przyjmuje formularze o wpis tylko do końca 2011r. (formularz papierowy CEIDG -1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1),
◦bezpośrednio do CEIDG (wyłącznie na formularzu elektronicznym zamieszczonym na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl)
Aby złożyć wniosek elektronicznie należy skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Dane potrzebne do zarejestrowania działalności gospodarczej:

Oznaczenie miejsca zamieszkania i zameldowania przedsiębiorcy
Adres zakładu głównego firmy, gdy przedsiębiorca stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania
NIP
PESEL
Firma przedsiębiorcy („IMIĘ NAZWISKO DOWOLNA NAZWA ” np. „Jerzy Kowalski Internetowy Sklep Meblowy”)
Określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z   Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007)
Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej
Formę opodatkowania
Dodatkowe miejsca wykonywania działalności
Dane identyfikacyjne rachunków bankowych

Kiedy możemy rozpocząć działalność?

Mamy prawo uruchomić działalność już w dniu złożenia wniosku CEIDG-1

WYJĄTKI:

działalność reglamentowana (80 rodzajów działalności wymagających koncesji, zezwolenia lub wpisu do działalności regulowanej np. apteka, biuro detektywistyczne)
rejestracja na potrzeby podatku VAT
złożenie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej bez opatrzenia go podpisem elektronicznym

Niezależnie należy zgłosić do ZUS osoby do ubezpieczenia: przedsiębiorców, osoby współpracujące oraz pracowników. Zgłoszenia dokonuje się na drukach ZUS ZUA, ZZA

Warto wiedzieć:

Musimy posiadać prawo do lokalu siedziby działalności (prawo własności, umowa użyczenia, umowa najmu)
Numer REGON dla osoby fizycznej jeden na całe życie
Pieczątka nie jest obowiązkowa
Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konto firmowe nie jest obowiązkowe (można korzystać z prywatnego)
Transakcje powyżej 15 tys. EUR za pośrednictwem konta bankowego